Skip to main content

Vrijmetselarij en Broederschap

De vrijmetselarij of maçonnerie in Nederland is in haar huidige vorm meer dan 250 jaar oud. In 1717 werd in Londen door vier vrijmetselaarsloges de eerste overkoepelende Grootloge gesticht, van waaruit de vrijmetselarij zich over de wereld kon verspreiden. De Nederlandse Grootloge, koepel van samenwerkende vrijmetselaarsloges, verzelfstandigde zich van de Engelse Grootloge in 1756. Een wereldomspannende broederschap met meer dan 5 miljoen leden die één gemeenschappelijk doel hebben, zonder dogma’s van kerk of staat aan jezelf werken zodat je een beter mens wordt.

Een vrijmetselaarsloge is in feite de erfgename van de ambachtelijke loges die in de middeleeuwen ontstonden uit beoefenaars van diverse ambachten, de zogenaamde gilden. De vrijmetselarij is een systeem van rituelen en symbolen ontleend aan de bouw- en lichtsymboliek.

Passer en winkelhaak zijn de bekendste symbolen van de vrijmetselarij. Verenigd met het boek van de hoogste wet (in de Westerse wereld doorgaans de Bijbel), vormen zij overal ter wereld het herkenningsteken van de vrijmetselarij. De bouwsymboliek vinden we met name terug in de oude gilden en de lichtsymboliek in oude culturen en godsdiensten die de strijd tussen goed (licht) en kwaad (donker) zinnebeelden.

De Drie Grote Lichten

Bij toetreding tot een loge beleeft ieder nieuwe broeder zijn inwijding op zijn eigen wijze, afhankelijk van zijn persoonlijke opvattingen, instellingen en ervaring. De diepere waarden en betekenissen aan de symbolen en rituelen moet de ingewijde zelf ontdekken en verwerken. Dit proces kan hem helpen zichzelf beter te leren kennen en zijn antwoord te vinden op de vragen naar het “Waarom” en “Waartoe” van zijn bestaan.

Hamer en beitel

In de loge vindt hij mannen van uiteenlopende maatschappelijke positie, opleiding, politieke en godsdienstige overtuigingen. In de sfeer van verdraagzaamheid kan hij zijn opvattingen toetsen in een vertrouwde omgeving. Twistgesprekken over godsdienst of politiek zijn niet toegestaan, niemand heeft de pretentie de Waarheid te bezitten. Vrijmetselaren zijn vrije mannen die zelfstandig en zonder dogma’s naar waarheid zoeken, in het besef van hun eigen beperkingen. Zij zien leven en wereld niet als een vrijblijvende aangelegenheid, maar als een te voltooien bouwwerk onder leiding van de Opperbouwmeester des Heelal. Iedere vrijmetselaar kan aan deze symbolische verwijzing naar een alles-ordenend beginsel zijn eigen beleving en inhoud geven.